Indul az új autó program. Akár az autó 75 százalékát is kifizeti az állam.

Akár az autó 75 százalékát is kifizeti az állam. Nézd meg ki kaphatja meg a támogatást.

auto-11

A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK EGYIK FAJTÁJA ( a személygépkocsi átalakítási támogatás mellett) . AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT JÁRMŰVEK ILL. JÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ KEREKESSZÉK SZERZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ, A VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT HOZZÁJÁRULÁS : a) az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint ÚJ JÁRMŰNEK MINŐSÜLŐ SZEMÉLYGÉPKOCSI vagy b) a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de LEGFELJEBB NÉGY ÉVE FORGALOMBA HELYEZETT SZEMÉLYGÉPKOCSI, vagy c) SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁRNAK MINŐSÜLŐ, HÁROM- VAGY NÉGYKEREKŰ JÁRMŰ, vagy d) járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes GÉPI MEGHAJTÁSÚ KEREKESSZÉK. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: új jármű esetén (a fenti felsorolás a) pontja) : 900.000 Ft, egyéb esetben ( a fenti felsorolás b)-d) pontja) : a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint. ( A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű és a járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén, vételárnak a tb. támogatással csökkentett vételár minősül.)

A súlyos mozgáskorlátozott kiskorú szülője, Súlyos mozgáskorlátozott személy

A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT A SÚLYOSAN MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY ( részletesen lásd a Megjegyzés részben a fogalommeghatározásoknál) ABBAN AZ ESETBEN, HA VALAMENNYI ALÁBBIAKBAN FELSOROLT FELTÉTELNEK MEGFELEL : a) a kérelem benyújtását megelőző HÉT ÉVEN BELÜL Ő MAGA VAGY RÁ TEKINTETTEL MÁS SZEMÉLY NEM RÉSZESÜLT SZERZÉSI TÁMOGATÁSBAN b) a KERETSZÁMRA ÉS AZ ELŐNYBEN RÉSZESÜLÉSRE TEKINTETTEL (lásd lejjebb) A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY SZÁMÁRA MEGÁLLAPÍTHATÓ c) ÖNÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLÓ VAGY SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁLLÍTJA – személygépkocsi vásárlás esetén, ILLETVE ÖNÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLÓ – segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű esetén. A közlekedési kedvezmény megállapításánál ELŐNYBEN KELL RÉSZESÍTENI AZT A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYT, AKI a) kereső tevékenységet folytat vagy b) tanulói, képzési jogviszonyban áll vagy c) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy d) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá. AZ EGYÉB JOGSZABÁLYI FELTÉTELNEK IGEN, DE AZ ELŐNYBEN RÉSZESÜLÉS FELTÉTELEINEK NEM MEGFELELŐ SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY CSAK ABBAN AZ ESETBEN RÉSZESÍTHETŐ KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYBEN HA VALAMENNYI, AZ ELŐNYBEN RÉSZESÜLÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYI FELTÉTELNEK MEGFELELŐ KÉRELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTTÁK A JOGOSULTSÁGOT ÉS EZ A KERETSZÁMOT NEM MERÍTETTE KI. (Nagyobb a keretszám, mint amennyi, valamennyi feltételnek (előnyben részesülés feltételeinek és egyéb jogszabályi feltételnek) megfelelő igény beérkezett.)

AZ ÉVENTE KIADHATÓ TÁMOGATÁSOKNAK A MÉRTÉKÉT – A KERETSZÁMOT – a költségvetési törvény keretei között – A SZOCIÁL- ÉS NYUGDÍJPOLITIKÁÉRT FELELŐS MINISZTER A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉVEL EGYETÉRTÉSBEN HATÁROZZA MEG. A HIVATAL a) a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, b) a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig DÖNT A TÁRGYÉVI JOGOSULTSÁGOKRÓL (az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével). A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA a) ÚJ, ILLETVE LEGFELJEBB NÉGY ÉVE FORGALOMBA HELYEZETT SZEMÉLYGÉPKOCSI VÁSÁRLÁSA ESETÉN KÖLCSÖNSZERZŐDÉS KERETÉBEN TÖRTÉNIK (a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott, lízing-tevékenységgel foglalkozó, az 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött kölcsönszerződés keretében); b) EGYÉB ESETBEN A HIVATAL ÁLTAL KIÁLLÍTOTT UTALVÁNY VÉTELÁRBA TÖRTÉNŐ BESZÁMÍTÁSÁVAL. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉST az önálló személygépkocsi használóval vagy a szállítást végző személlyel kell megkötni három éves futamidővel. ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖLCSÖNSZEZŐDÉS A HATÁROZAT JOGERŐRE EMELKEDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT HÁROM HÓNAPON BELÜL NEM JÖN LÉTRE, A SZERZÉSI TÁMOGATÁS NEM FOLYÓSÍTHATÓ. A hivatal az így felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki. AZ UTALVÁNYT az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy nevére kell kiállítani. A jármű, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően vásárolható meg. AZ UTALVÁNY A KIÁLLÍTÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT HAT HÓNAPIG HASZNÁLHATÓ FEL. A HIVATAL A LEJÁRT ÉS A FEL NEM HASZNÁLT UTALVÁNY ESETÉBEN ÚJ JOGOSULTAT JELÖL KI. AZ UTALVÁNY KIÁLLÍTÁSA ELŐTTI VÁSÁRLÁS ESETÉN A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY NEM FOLYÓSÍTHATÓ.

Lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatala

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalánál minden év MÁRCIUS 31-ÉIG, ÉS ÁPRILIS 1-TŐL SZEPTEMBER 30-ÁIG lehet benyújtani. A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A KÉRELEM RÉSZÉT KÉPEZŐ NYILATKOZATOKON KÍVÜL: A) A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG TÉNYÉT IGAZOLÓ OKIRAT MÁSOLATÁT, MELY LEHET : a) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata vagy b) az 5/2033. (II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolás (Igazolás tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről) c) a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott hatályos szakvélemény másolata, vagy d) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb irat ha az a)-c) pontban felsorolt iratok nem állnak rendelkezésre, vagy e) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata és; B) A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT VAGY A SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY LAKCÍMKÁRTYÁJÁNAK, VALAMINT ÉRVÉNYES VEZETŐI ENGEDÉLYÉNEK, – a személygépkocsi vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához – A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY GÉPJÁRMŰVEZETÉSI ALKALMASSÁGOT TANÚSÍTÓ SZAKVÉLEMÉNYNEK A FÉNYMÁSOLATÁT, c) AZ ELŐNYBEN RÉSZESÜLÉS FELTÉTELEIT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOKAT, MELY LEHET: a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentum vagy tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentum, vagy a kérelmező nyilatkozata a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről, vagy a szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleménye; AMENNYIBEN A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, MELLÉKLELNI KELL MÉG a tartózkodási engedély másolatát, vagy a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, és a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra. A SZERZÉSI ÉS AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYIDEJŰLEG IS IGÉNYELHETŐ. AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLÉS A SZERZÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉT NEM ZÁRJA KI.

Tetszik amit olvasol?

Vagy úgy gondolod erről másnak is tudnia kell? Oszd meg ismerőseiddel is, hiszen nekik is tetszhet ez a bejegyzés! Vagy lehet épp pont ezt keresik?